Medezeggenschap

Opvanghuis Berlicum vindt het belangrijk dat cliënten kunnen meepraten en hun mening geven, zodat ze invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming van de organisatie.

De leden van de cliëntenraad moeten achterhalen of zij tevreden zijn over de zorg en over de diensten van de instelling door regelmatige contacten met de achterban. Ook zal de cliëntenraad nagaan of er klachten/problemen zijn en hoe die kunnen worden opgelost. De cliëntenraad luistert naar de mening van alle bewoners over Opvanghuis Berlicum.

De cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van alle bewoners van Opvanghuis Berlicum. Bewoners zullen door de directeur worden benaderd om zitting te nemen in de raad en worden democratisch door alle bewoners benoemd. De raad zal bestaan uit 3-5 leden. De voorzitter wordt door de cliëntenraad zelf gekozen.

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die op de zorg van de instelling zijn aangewezen. De raad overlegt daarover met de directeur van Opvanghuis Berlicum en denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De informatie die de cliëntenraad verzamelt vanuit de achterban komt onder meer aan de orde in het overleg dat de raad regelmatig met de directeur heeft. Dit overleg vindt 2x per jaar plaats. Zo komt de directeur te weten hoe de cliënten over Opvanghuis Berlicum denken. Het overleg met de cliëntenraad is voor het management dus een manier om regelmatig na te gaan hoe de instelling ervoor staat en wat er eventueel anders zou kunnen/moeten.

De cliëntenraad bepaalt zijn eigen werkwijze. Zo regelt deze zelf het aantal vergaderingen, wijze van besluitvorming, taakverdeling, beheer van financiën, vertegenwoordiging van de raad en het contact met de cliënten. Dit legt de raad vast in een huishoudelijk reglement.